Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS207
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
Bước 2: Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Bước 3: Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một sổ chứng thực.
Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực.
* Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đối với hai trang đầu: 2.000 đồng/trang; Từ trang thứ ba trở đi: 1.000 đồng/trang. Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [90]
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) - Lâm Đồng
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Lâm Đồng
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Lâm Đồng
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Lâm Đồng
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Lâm Đồng
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Lâm Đồng
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/giây (< 2m3/s); để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (Giấy phép khai thác nước mặt và Giấy phép khai thác nước dưới đất) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với quy mô < 30.000 m3/ngày đêm với trường hợp nuôi trồng thủy sản, với quy mô < 3000 m3/ngày đêm với trường hợp khác và các trường hợp xả thải dưới 5 m3/ ngày đêm nhưng có hóa chất độc hại) - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Đăng ký việc nuôi con nuôi - Lâm Đồng
Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Lâm Đồng
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Lâm Đồng
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập) - Lâm Đồng
Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục - Lâm Đồng
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục - Lâm Đồng
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Lâm Đồng
Cho phép thành lập trường Trung học cơ sở tư thục - Lâm Đồng
Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục - Lâm Đồng
Chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Lâm Đồng
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở từ sổ gốc - Lâm Đồng
Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình Trung học cơ sở - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động trường hợp người nước ngoài là Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài Chào bán dịch vụ - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động điện lực bán lẻ điện đến cấp điện 0,4kV tại địa phương - Lâm Đồng
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện 0,4kV tại địa phương - Lâm Đồng
Đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện 0,4kV tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV đăng ký kinh doanh tại địa phương - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV đăng ký kinh doanh tại địa phương - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống đã đăng ký kinh doanh tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu - Lâm Đồng
Xin ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện, đường dây tải điện và trạm biến áp (đối với các công trình không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) - Lâm Đồng
Cấp phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá và đề nghị cấp phép kinh doanh thuốc lá khi hết thời hạn 5 năm- Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Lâm Đồng
Cấp lại phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy) n- Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường - Lâm Đồng
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc đối tượng không thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lâm Đồng
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cấp lần đầu hoặc cấp lại - Lâm Đồng
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề Vắc xin, sinh phẩm Y tế - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Lâm Đồng
Tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (thực hiện kể từ ngày thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp) - Lâm Đồng
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân - Lâm Đồng
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân - Lâm Đồng
Xóa góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (gọi tắt là thuốc thú y) - Lâm Đồng
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách - Lâm Đồng
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Lâm Đồng
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án - Lâm Đồng
Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư - Lâm Đồng
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS207
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20