Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS253
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu cấp mới giấy chứng nhận)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc nếu nếu xác nhận Giấy chứng nhận đã cấp. Không quá 20 ngày đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trao cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo sở duyệt, luân chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xử lý .
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
- Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần thiết) và xác nhận vào đơn đăng ký biến động; trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích do sạt lở tự nhiên, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhưng không có sơ đồ thửa đất;
+ Trường hợp phải xác minh thêm thông tin thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, Trung tâm gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;
+ Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập phiếu chuyển thông tin địa chính gửi cơ quan thuế, để xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo cho tổ chức liên hệ Chi cục thuế nơi có đất để nhận thông báo và nộp tại kho bạc nhà nước;
+ Kiểm tra chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp; nếu trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận, Trung tâm viết giấy và trình ký cấp giấy chứng nhận theo quy định; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;
Bước 3: Trả kết quả
- Tổ chức sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường theo thời hạn ghi trên giấy biên nhận; có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận trả kết quả, nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính : trong giờ làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Phụ lục số 02 của Quyết định này)
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
Các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
Trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ,) thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin đã ghi trên Giấy chứng nhận;
Trường hợp đăng ký biến động do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên thì phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;
Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất thì phải có Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi về nghĩa vụ tài chính thì phải có chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;
Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thì phải có bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Áp dụng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ; đổi tên do thành lập doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS253
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24