Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS633
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị) thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo mẫu 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015. Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ theo mẫu 4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định; Cán bộ, công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ tới cơ quan thẩm định thuộc UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng - đối với các huyện; Phòng Quản lý đô thị - đối với thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc) để giải quyết theo quy định pháp luật.
Bước 3: Kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thẩm định cấp huyện
- Hồ sơ không đủ điều kiện để thẩm định: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ) Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến Chủ đầu tư hoặc trả lại hồ sơ thẩm định. Trong thời hạn hai mươi (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định nếu Chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị dừng việc thẩm định; Chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.
- Hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng quản lý đô thị tổ chức thẩm định.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan liên quan; các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn trả lời xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình). Trường hợp có những ý kiến chỉnh sửa hoặc ý kiến khác, cơ quan thẩm định thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư biết rõ lý do và trả lại hồ sơ để chủ đầu tư hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch lại khi có yêu cầu.
Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị trừ nhà ở; công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị) tổ chức thẩm định và trình hồ sơ đã thẩm định để UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
Bước 5: UBND cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị) trình hồ sơ đã thẩm định; UBND cấp huyện xem xét cấp giấy phép quy hoạch.
Bước 6: Chủ đầu tư mang biên nhận hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nộp lệ phí cấp phép và nhận kết quả giải quyết.
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.
Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ
Tải về
Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
60