Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS852
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng, Tầng 5 B2 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng, Tầng 5 B2 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt.
- Hồ sơ nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
- Hồ sơ qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 2: Xử lý hồ sơ
Cán bộ Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố;
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.
Bước 3: Trả kết quả:
Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp (Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng, Tầng 5 B2 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt hoặc gửi qua đường Bưu điện.
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:
+ Bản công bố hợp quy (Phụ lục 1);
+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng....).
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:
+ Bản công bố hợp quy (Phụ lục 1);
+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng....);
+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;
+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (phụ lục 2) hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
+ Kế hoạch giám sát định kỳ;
+ Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung:
. Đối tượng được chứng nhận hợp quy;
. (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;
. Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;
. Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;
. Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,...) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);
. Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
. Thông tin bổ sung khác.
. Các tài liệu có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về
Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm nông lâm thủy sản - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS852
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22