Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS870
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan thuộc Hội đồng thẩm định do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành phần
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho bước thẩm định và bước phê duyệt (không tính thời gian người nộp hồ sơ lập văn bản tiếp thu ý, giải trình ý kiến thẩm định).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định và văn bản phê duyệt phương án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Tổ chức (người nộp hồ sơ) chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm a mục 2 khoản II quy định này; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Kiểm lâm (Địa chỉ Tầng 4 khu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.
- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ:
- Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) trao cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể cho người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) trao cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ đầy đủ theo phiếu hướng dẫn.
- Nộp qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi cho người nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể cho người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ qua điện thoại (nếu có) và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi cho người nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
Bước 2: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ (thời gian thực hiện 03 ngày làm việc).
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển ngay hồ sơ về bộ phận nghiệp vụ (Chi cục Kiểm lâm) để kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Chi cục Kiểm lâm thông báo cho người nộp hồ sơ bằng văn bản hoặc điện thoại nội dung, thành phần hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi.
Bước 3: Thẩm định phương án (thời gian thực hiện 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).
Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm:
- Tham mưu Sở NN&PTNT thành lập Hội đồng thẩm định (thành phần gồm: Lãnh đạo Sở NN&PTNT chủ tịch hội đồng; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Đại diện các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan)
- Hội đồng thực hiện thẩm định phương án, lập biên bản họp thẩm định có chữ ký các thành viên trong Hội đồng;
- Chi cục Kiểm lâm căn cứ Biên bản họp thẩm định của Hội đồng, tham mưu hoàn thành văn bản thẩm định, trình Sở NN&PTNT ký duyệt và gửi văn bản thẩm định cho chủ rừng.
Bước 4: Hoàn chỉnh phương án:
Chủ rừng sau khi nhận được văn bản thẩm định của Sở NN&PTNT, thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bằng văn bản và hoàn chỉnh phương án trình Sở NN&PTNT.
Bước 5: Phê duyệt phương án (thời gian thực hiện 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sau khi có văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của chủ rừng)
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến tại văn bản thẩm định), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Phương án.
- Sở NN&PTNT trả kết quả về Chi cục Kiểm lâm để trả kết quả cho chủ rừng.
Bước 6: Nhận kết quả.
Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền được chứng thực và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.
Bước thẩm định phương án:
- Văn bản đề nghị thẩm định Phương án của chủ rừng theo mẫu tại phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT);
- Bản thuyết minh Phương án theo hướng dẫn tại phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), phụ lục III (đối với rừng trồng) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT;
- Hệ thống bản đồ;
- Bản sao tài liệu, số liệu điều tra, thu thập.
Bước phê duyệt phương án:
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án của chủ rừng (theo mẫu tại phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT);
- Bản thuyết minh Phương án đã hoàn chỉnh;
- Hệ thống bản đồ;
- Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh Phương án đối với rừng trồng
Tải về
Bản thuyết minh Phương án đối với rừng tự nhiên
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định Phương án của chủ rừng
Tải về

0
22