Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS872
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép hoặc Giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường (theo mẫu số 4 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT). Thời hạn của giấy phép khai thác được cấp phù hợp với phương án khai thác, nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là người nộp hồ sơ) chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm a mục 2 khoản II quy định này, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính viễn thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các Hạt Kiểm lâm sở tại;
- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ:
- Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) trao cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể cho người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) trao cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ đầy đủ theo phiếu hướng dẫn.
- Nộp qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi cho người nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể cho người nộp hồ hoàn thiện hồ sơ qua điện thoại (nếu có) và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi cho người nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
Bước 2: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ (thời gian thực hiện 03 ngày làm việc).
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển ngay hồ sơ về bộ phận nghiệp vụ Hạt Kiểm lâm để kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Hạt Kiểm lâm thông báo cho người nộp hồ sơ bằng văn bản hoặc điện thoại nội dung, thành phần hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi.
Bước 3: Xác minh thông tin trong hồ sơ (thời gian 05 ngày làm việc).
- Hạt Kiểm lâm xác nhận những thông tin trong hồ sơ bằng văn bản;
- Gửi văn bản xác nhận thông tin đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm (thời gian 10 ngày làm việc).
- Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở NN&PTNT quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm, đại diện: Sở TN&MT, Chi cục Thú y, Đơn vị chủ rừng sở tại).
- Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác, báo cáo đánh giá quần thể; lập biên bản thẩm định.
- Chi cục Kiểm lâm lập báo cáo (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Sở NN&PTNT xem xét quyết định.
Bước 5: Xem xét, cấp phép của Sở NN&PTNT (thời gian 05 ngày làm việc):
- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ phải thông báo Chi cục Kiểm lâm để thông báo cho người nộp hồ sơ biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác hoặc có văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác;
- Sở NN&PTNT trả kết quả về Chi cục Kiểm lâm để trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 6: Nhận kết quả.
Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền được chứng thực và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.
Bản chính Giấy đề nghị cấp phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT).
Bản chính Thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT).
Bản chính báo cáo đánh giá quần thể loài động vật rừng thông thường đề nghị khai thác từ tự nhiên thể hiện rõ các nội dung: giới thiệu về đơn vị tư vấn; tổng quan khu vực, phương pháp, thời gian, kết quả; phương án khai thác; kết luận và kiến nghị theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT.
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức; bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân đề nghị cấp giấy phép.
Bản chính văn bản chấp thuận phương án khai thác của chủ rừng hoặc hợp đồng hợp tác với chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép không đồng thời là chủ rừng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường
Tải về
Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
Giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS872
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23