Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS995
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh Lâm Đồng; - Thẩm quyền ra quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, tầng 7 - Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tặng danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc”.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị trình khen (các huyện/thành phố; sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; doanh nghiệp, đơn vị thuộc tỉnh).
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định khen thưởng.
Bước 3: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, cấp phát hiện vật, tiền thưởng kèm theo cho đơn vị trình khen.
Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ không đủ điều kiện, trình khen không đúng thẩm quyền theo quy định), Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo cho đơn vị trình khen biết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại khoản 1, Điều 27 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tờ trình của đơn vị trình khen kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS995
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22