Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS996
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh Lâm Đồng; - Thẩm quyền ra quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh, tầng 7 - Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Tổng hợp, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Khoa học, sáng kiến xét, công nhận, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị trình khen.
Bước 2: Tổng hợp, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Khoa học, sáng kiến xét, công nhận, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.
Bước 3: Khi có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo quyết định và cấp phát hiện vật, tiền thưởng cho đơn vị trình khen.
Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ không đủ điều kiện, trình khen không đúng thẩm quyền theo quy định), Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo cho đơn vị trình khen.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo Điều 14, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:
1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu ’’Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
2. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do Hội đồng Khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.
Tờ trình kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh của đơn vị trình khen;
Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, đề tài, sáng kiến, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực; trích lục ý kiến xác nhận của Hội đồng Khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường hợp sáng kiến, giải pháp, đề tài đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì gửi kèm bản sao giấy chứng nhận thay ý kiến xác nhận của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Biên bản họp bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu
Tải về
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu áp dụng đối với cá nhân
Tải về
Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng
Tải về
Báo cáo thành tích đề nghị tăng thưởng
Tải về
Báo cáo thành tích đề nghị tăng thưởng
Tải về
Báo cáo thành tích đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng
Tải về
Quyết định tặng danh hiệu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS996
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19