Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS997
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh Lâm Đồng; - Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh, tầng 7 - Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Tổng hợp, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh thông báo và trả kết quả khen thưởng đơn vị trình khen.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định khen thưởng và cấp phát hiện vật, tiền thưởng cho đơn vị trình khen.
Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ không đủ điều kiện, trình khen không đúng thẩm quyền theo quy định), Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo cho đơn vị trình khen biết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng hàng năm, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.
Chủ thể là tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu Cụm, Khối thi đua được suy tôn, đề nghị khen thưởng.
Tờ trình kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” của đơn vị trình khen;
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”;
Biên bản họp bình xét của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu
Tải về
Mẫu báo cáo thành tích Đối với thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS997
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18