Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS998
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh Lâm Đồng; - Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh, tầng 7 - Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, lập thủ tục, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo quyết định và cấp phát hiện vật, tiền thưởng cho đơn vị trình khen.
Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ không đủ điều kiện, trình khen không đúng thẩm quyền theo quy định), Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh thông báo cho đơn vị trình khen biết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:
- Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 24 Nghị định 65/2014/NĐ-CP.
+ Trong một năm, một đối tượng không đề nghị quá hai lần tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (đối với khen thưởng theo công trạng và khen thưởng chuyên đề), trừ khen thưởng đột xuất;
+ Không xét khen thưởng đối với các sở, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh có tỷ lệ trình khen thưởng quá 50% đối với cán bộ, công chức quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên; các doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ nộp ngân sách và chính sách đối với người lao động.
- Về tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện theo Điều 58 Luật Cán bộ, công chức hoặc Điều 42, Luật Viên chức;
- Về việc khen thưởng hộ gia đình có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội, căn cứ tình hình thực tế của huyện, thành phố và tiêu chuẩn khen thưởng, hàng năm các địa phương lựa chọn từ 03 đến 05 gia đình tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ trường hợp đột xuất), Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể.
- Các cá nhân hiến máu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh lựa chọn trong số các cá nhân có từ 05 lần hiến máu liên tục trở lên đề nghị khen thưởng.
- Khen thưởng thành tích đột xuất:
Những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học; chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản Nhà nước và nhân dân, góp phần làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tham gia có hiệu quả các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội có tác dụng ảnh hưởng đối với tỉnh được các cơ quan, địa phương xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Tờ trình kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh của đơn vị trình khen;
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị trình khen.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu
Tải về
Mẫu báo cáo thành tích Đối với thành tích đối ngoại
Tải về
Mẫu báo cáo thành tích Đối với thành tích đột xuất
Tải về
Mẫu báo cáo thành tích Đối với thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS998
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15