Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-BS516
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.
Văn bản gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể
Biên bản nội dung phiên họp thương lượng tập thể và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận
Biên bản hội nghị người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể
Bản Thoả ước lao động tập thể
Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.

0
26