Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-114563-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với công ty nhà nước :
Tháng 1 hàng năm căn cứ vào hướng dẫn tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, công ty tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, lợi nhuận, đơn giá tiền lương đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu số 02 và mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH.
- Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ:
+ Tháng 1 hàng năm căn cứ vào Nghị định 86/2007/NĐ–CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH, công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận làm cơ sở để xác định đơn giá tiền lương.
+ Quý I hàng năm, xây dựng đơn giá tiền lương đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và xã hội trước khi thực hiện (mẫu số 2a, 2b ban hành kèm theo Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH).
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngµy làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị đăng ký, nếu đơn giá tiền lương công ty xây dựng đúng theo quy định của pháp luật, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản tiếp nhận đăng ký đơn giá tiền lương gửi cho công ty qua đường bưu điện hoặc trao trực tiếp tại Phòng lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khi công ty có yêu cầu.
Trường hợp đơn giá tiền lương công ty xây dựng không đúng theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho công ty biết để chỉnh sửa và đăng ký lại.
- Công văn của công ty (có ý kiến xác nhận của Sở tài chính) đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng ký đơn giá tiền lương; đồng thời kèm theo:
+ Mẫu số 02 và mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được công ty điền đầy đủ các thông số theo quy định (đối với công ty nhà nước).
+ Mẫu số 2a, 2b ban hành kèm theo Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được công ty điền đầy đủ các thông số theo quy định (đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 02 và mẫu số 03 (đối với công ty nhà nước)
Tải về
Mẫu số 2a, 2b (đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23