Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-132132-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại thủ tục hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt khối lượng, giá trị quyết toán công trình đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Hồ sơ quyết toán các công trình đo đạc và bản đồ chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Hồ sơ quyết toán các công trình đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Trả kết quả
Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm
Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật-dự toán của cơ quan có thẩm quyền
Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ của chủ đầu tư với các đơn vị thi công
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm
Văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư
Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho sản phẩm
Bản Tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán toàn bộ công trình (với các công trình thi công trên 1 năm)
Thuyết minh quyết toán công trình
Số bộ hồ sơ: 03 bộ kèm theo dữ liệu ghị trên đĩa CD-ROM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình
Tải về
Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình sản phẩm
Tải về
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm
Tải về
Văn bản đề nghị thanh quyết toán công trình sản phẩm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và trả kết quả thẩm định Hồ sơ quyết toán các công trình đo đạc và bản đồ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-132132-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25