Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-068876-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Các sở : Xây dựng, Công thương, Văn hoá thể thao và du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh….
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
Bước 2: Chuyển phòng Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ chuyển hồ sơ tới các cơ quan có chức năng thẩm định (Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương).
(Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian không quá 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, có thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định)
Bước 3: Các cơ quan chuyên môn có chức năng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận kết quả thẩm định, gửi lại kết quả thẩm định và phê duyệt cho phòng Khoáng sản: 15 ngày
Bước 4: Phòng Khoáng sản tập hợp hồ sơ, lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết: 02 ngày.
(Trường hợp không đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân biết).
Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết: 05 ngày
Bước 6: Kể từ ngày nhận được giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển tới, phòng Khoáng sản tiến hành đăng ký Nhà nước khu vực chế biến theo giấy phép: 02 ngày
Bước 7: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đơn đề nghị cấp giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu số 12)
Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, kèm theo Quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng nhà nước đối với tổ chức, cá nhân trong nước xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản đối với tổ chức nước ngoài, tổ chức liên doanh với bên nước ngoài xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chế biến khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí cấp giấy phép chế biến khoáng sản 10.000.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý

0
21