Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-069804-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường; hồ sơ được chuyển ngay cho Phòng Khoáng sản.
Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kề từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì lập văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Trong thời gian không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra toạ độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa (05 ngày); hoàn thành việc kiểm tra các tài liệu, hồ sơ và kiểm tra các các nội dung khác có liên quan (kiểm tra trữ lượng còn lại, thực hiện nghĩa vụ tài chính...) đến gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (10 ngày); hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (02 ngày).
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn: 05 ngày. Trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết qủa từ Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả: 03 ngày.
Người nhận kết quả có trách nhiệm ký, ghi họ tên vào sổ nhận kết quả hồ sơ, nộp lệ phí gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu của chủ đầu tư, chứng minh nhân dân (bản photo được chứng thực) của người được ủy quyền;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản được phép khai thác còn lại tính đến thời điểm gia hạn mà không thay đổi công suất được phép khai thác. Trường hợp muốn tăng công suất khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập dự án đầu tư cải tạo hoặc mở rộng; lập trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động tới môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Khi gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, khu vực khai thác có thể được điều chỉnh phù hợp với trữ lượng khoáng sản còn lại, nhưng không vượt ra ngoài phạm vi khu vực đã được cấp phép khai thác
Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn
- Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản
- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản
- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan
- Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật Khoáng sản
Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được tiếp tục khai thác khoáng sản theo giấy phép đến thời điểm được gia hạn hoặc đến khi có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn
Bản chính: đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Bằng 50% mức lệ phí cấp giấy phép khai thác
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-069804-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25