Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-070787-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 24 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
Bước 2: Chuyển phòng Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 ngày.
(Trường hợp không đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân biết)
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết: 05 ngày
Bước 4: Kể từ ngày nhận được giấy phép thăm dò do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển tới, phòng Khoáng sản tiến hành đăng ký Nhà nước khu vực thăm dò theo giấy phép: 02 ngày
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đơn đề nghị tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 06)
Báo cáo kết quả thăm dò; khối lượng công trình thăm dò đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò
Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được quyền thừa kế quyền thăm dò khoáng sản
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100ha 2.000.000 đồng/giấy phép
Diện tích thăm dò trên 50.000ha 7.500.000 đồng/giấy phép
Diện tích thăm dò từ 100ha đến 50.000ha 5.000.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19