Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-073780-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 29 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Chi cục bảo vệ môi trường xem xét, đánh giá nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ và chưa đáp ứng yêu cầu để thẩm định, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án biết rõ lý do để bổ sung, hoàn chỉnh
Bước 4: Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các nhà khoa học, quản lý chuyên môn, trình độ phù hợp; trường hợp cần thiết lấy thêm ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương nơi có dự án
Bước 5: Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án biết kết quả thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Bước 7: Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thông qua nhưng cần chỉnh sửa, bổ sung, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản thông báo cho chủ dự án biết kết quả thẩm định và những yêu cầu về việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Thời gian thẩm định được tính lại kể từ khi hồ sơ được hoàn chỉnh theo yêu cầu)
Bước 8: Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung không được thông qua, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản thông báo cho chủ dự án biết kết quả thẩm định của hội đồng. Việc thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thực hiện theo đề nghị của chủ dự án (Thời gian thẩm định được tính lại kể từ khi hồ sơ được hoàn chỉnh theo yêu cầu)
Bước 9: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
01 (một) Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
05 (năm) Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án được đóng thành quyển
01 (một) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó (bản sao)
01 (một) Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó (bản sao có công chứng)
01 (một) Bản giải trình về những nội dung điều chỉnh của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (phụ lục 10)
Tải về
Mẫu hướng dẫn về nội dung và hình thức trang bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (phụ lục 12)
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (phụ lục 11)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược chưa được ban hành
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-073780-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28