Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-144216-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 2: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh đối với ngành nghề: Khai thác, chế biến, mua bán lâm sản
Ngừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh đối với ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ vũ trường và karaokê
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc hợp nhất Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân
Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ
Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hoặc Quỹ tín dụng nhân dân
Số lượng xã viên Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã; Danh sách ban quản trị Hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp Hợp tác xã, danh sách Ban kiểm soát của Hợp tác xã hoặc liên hiệp Hợp tác xã
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức phí: 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh hợp nhất đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-144216-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22