Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-154243-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình) và các sở, ban, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày có giấy tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường; hồ sơ được chuyển ngay cho Phòng Khoáng sản
Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng Khoáng sản có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Khoáng sản có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa: 05 ngày; hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản: 13 ngày; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản: 02 ngày.
Bước 4: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký giấy xác nhận nội dung đăng ký: 02 ngày. Trường hợp không được chấp thuận nội dung đăng ký, trong thời hạn không quá 01 ngày, Phòng Khoáng sản trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy xác nhận nội dung đăng ký, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản để nhận kết quả.
Người nhận kết quả có trách nhiệm ký, ghi họ tên vào sổ nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu của chủ đầu tư, chứng minh nhân dân (bản photo được chứng thực) của người được ủy quyền;
Đơn đăng ký khai thác khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường , kèm theo bản đồ khu vực đăng ký khai thác khoáng sản hệ toạ độ VN-2000 kinh tuyến trục 108015’ múi chiếu 30, tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1/5.000.
Bản sao có công chứng văn bản phê duyệt (cho phép đầu tư) dự án đầu tư công trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kèm theo bản sao dự án đầu tư đã được phê duyệt và các tài liệu, văn bản có liên quan khác của dự án đầu tư.
Bản sao có chứng thực các giấy tờ có liên quan đến phạm vi diện tích khu vực đăng ký khai thác khoáng sản.
Bản sao có công chứng văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức đăng ký khai thác khoáng sản.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký khai thác khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong trường hợp không phải xin giấy phép khai thác - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-154243-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19