Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-154402-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.
- Chuyển phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, trong thời gian không quá 04 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa: hai mươi (20) ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trường hợp cần thiết Sở Tài nguyên và Môi trường có thể thành lập Hội đồng thẩm định, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan; cơ quan, tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến;
* Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo giấy phép trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân xin phép.
- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp phép: năm (05) ngày.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 01-a/GĐNDĐ)
- Giấy phép đã được cấp;
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;
- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 01-b/GĐNDĐ);
- Đề án thăm dò trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 01-c/GĐNDĐ).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 01-a/GĐNDĐ)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-154402-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17