Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-229969-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo;
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề ở địa phương tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo
- Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô gửi bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn.
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn tham mưu cho Sở Giao thông vận tải xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô và thực hiện như sau:
+ Trường hợp nếu hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.
+ Căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế của địa phương và quy hoạch cơ sở đào tạo của Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt, Sở Giao thông vận tải xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô gửi tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ chưa đủ theo quy định, văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo tại phòng “một cửa” của Sở Giao thông vận tải (thành phần hồ sơ được quy định tại điểm c.1).
Bước 4: Tổ chức, cá nhân được chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô tiến hành xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe, lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô, gửi bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải (thành phần hồ sơ được quy định tại điểm c.2).
Bước 5: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn tham mưu cho Sở Giao thông vận tải xem xét hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô và thực hiện như sau:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề ở địa phương tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo. Mẫu biên bản kiểm tra theo quy định tại Phụ lục 17a của Thông tư này.
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ chưa đủ theo quy định, văn bản trả lởi lý do không cấp giấy phép hoặc nhận giấy phép đào tạo lái xe ôtô tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
Bước 7: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại bộ bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kết quả kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn;
c.1 Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô gồm:
- Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô.
- Đề án xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ôtô trong đó phải có nội dung dự kiến: vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng phương tiện của cơ sở đào tạo.
- Văn bản xác nhận chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương về đất đai dùng để xây dựng cơ sở đào tạo.
c.2 Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô gồm:
- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư này.
- Văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ôtô của Sở Giao thông vận tải (bản sao chụp).
- Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-229969-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23