Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-229972-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ phương tiện và người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải;
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, trong đó:
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải gửi hồ sơ và văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản thoả thuận gửi Sở Giao thông vận tải và tổ chức, cá nhân.
- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe loại 1, loại 2;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thoả thuận chủ trương:
+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi văn bản đề nghị kèm báo cáo tóm tắt đề án xây dựng trung tâm sát hạch lái xe (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và căn cứ quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản thoả thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe gửi Ủy ban nhân dân và tổ chức, cá nhân.
Bước 2: Thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch:
+ Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị kèm 03 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn
+ Sở Giao thông vận tải gửi 03 bộ hồ sơ và văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể, kích thước hình sát hạch của trung tâm sát hạch lái xe. Trường hợp Sở Giao thông vận tải không gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản thoả thuận gửi Sở Giao thông vận tải và tổ chức, cá nhân. Trường hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam không có văn bản thoả thuận phải trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
+ Sau khi xây dựng xong, Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;
+ Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kết quả kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn;
Văn bản chấp thuận chủ trương của Bộ Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (bản sao chụp).
Dự án đầu tư xây dựng.
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể.
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy phép xây dựng.
Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch.
Bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch, loại thiết bị chấm điểm tự động;
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24