Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-255062-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;
Thời hạn giải quyết: 25 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ);
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, kiểm tra hồ sơ, chuyển Phòng Nghiệp vụ: 01 ngày.
Bước 2: Phòng Nghiệp vụ xử lý hồ sơ và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư: 22 ngày.
Bước 3: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
Bước 4: Bộ phận một cửa lưu trữ hồ sơ và trả kết quả: 01 ngày;
Bản đăng ký/điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, I-5, I-6 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam) hoặc bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động của chi nhánh (theo mẫu Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam); trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động của chi nhánh, thành phần hồ sơ bổ sung: quyết định bằng văn bản của người có trách nhiệm pháp lý cao nhất và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đề nghị thay đổi).
Giấy chứng nhận đầu tư (bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính hoặc bản chụp qua máy scan đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet).
Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai.
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp (nếu cần điều chỉnh).
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án có hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu cần điều chỉnh).
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động của chi nhánh);
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư phải thẩm tra dự án - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-255062-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25