Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-256840-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: - Đối với hồ sơ của cơ sở không có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ: 30 ngày làm việc.
- Đối với hồ sơ của cơ sở có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ: 50 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền: giờ hành chính.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét hồ sơ:
+ Trường hợp cơ sở không có công trình bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: 30 ngày làm việc.
+ Trường hợp cơ sở có công trình bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở và tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: 50 ngày làm việc.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ: giờ hành chính;
Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập cơ sở, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương.
Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT hay phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ vè môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại có khả năng là CTNH phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07: 2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại điểm 3.2 của Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH).
Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của quyết định phê duyệt, bản cam kết BVMT hay bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH)
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại sổ đăng ký)
Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-256840-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28