Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-256958-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại được cấp gia hạn;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền: giờ hành chính.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét hồ sơ; dự thảo giấy phép hành nghề quản lý CTNH cấp gia hạn cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện; báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 25 ngày làm việc.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: 05 ngày làm việc.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ: giờ hành chính;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức/cá nhân đã được cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được cấp lại nhiều lần để gia hạn, mỗi lần gia hạn là 03 (ba) năm, kể từ ngày hết hạn của giấy phép hành nghề QLCTNH cấp lần đầu hoặc các lần tiếp theo.
- Việc đăng ký cấp gia hạn giấy phép hành nghề QLCTNH phải được bắt đầu được thực hiện chậm nhất là 03 (ba) tháng trước ngày hết hạn.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn giấy phép hành nghề QLCTNH phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện hành nghề đối với chủ hành nghề QLCTNH;
Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại cấp gia hạn
Hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại cấp gia hạn
Tải về
Hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26