Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-256993-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ: giờ hành chính;
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền: giờ hành chính.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, đánh giá nội dung; tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của các ủy viên sau khi chủ dự án chỉnh sửa bổ sung đề án cải tạo, phục hồi môi trường, lập thủ tục trình Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 35 ngày làm việc.
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, đánh giá nội dung; tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của các ủy viên sau khi chủ dự án chỉnh sửa bổ sung đề án cải tạo, phục hồi môi trường, lập thủ tục trình Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 35 ngày làm việc.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ: giờ hành chính;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản về diện tích, độ sâu, công suất khai thác; gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản; thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với Đề án đã được phê duyệt;
01 (một) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
09 (chín) bản Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo các bản vẽ liên quan.
Đề án (hoặc dự án) cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo quyết định phê duyệt trước đó.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường kèm theo bản sao quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận (nếu có).
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản sao giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
54