Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-261525-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế và trao giấy biên nhận: 1/2 ngày.
Bước 2: Lãnh đạo Sở chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý: 1/2 ngày.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đồng thời chuyển ngay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 2 ngày.
Bước 4: Người đăng ký đem giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế.
- Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người đăng ký hoặc tổ chức biết;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức khoa học và công nghệ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau:
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
- Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động hoặc Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động hoặc Quyết định thành lập của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ công nghệ thành lập sau ngày Nghị định Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2006 có hiệu lực thi hành;
- Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng của tổ chức khoa học và công nghệ;
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp đối với Thủ trưởng của tổ chức khoa học và công nghệ;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoặc các chức danh khác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Phụ lục số 1);
Tải về
Căn cứ pháp lý

0
32