Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-261585-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế;
Thời hạn giải quyết: - Đối với chấm dứt hoạt động chi nhánh: 05 ngày làm việc.
- Đối với chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xoá tên các địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh và thu lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Xoá địa điểm kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đối với trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh; Đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế và trao giấy biên nhận: 1/2 ngày.
Bước 2: Lãnh đạo Sở chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý: 1/2 ngày.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ chấm dứt hoạt động. Trong đó:
+ Đối với chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 02 ngày.
+ Đối với chấm dứt hoạt động chi nhánh: 01 ngày.
Bước 4: Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh tham gia ý kiến về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh: 03 ngày.
Bước 5: Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành thông báo chấm dứt hoạt động; đồng thời chuyển ngay thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 1/2 ngày.
- Nếu từ chối cấp việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người đăng ký hoặc tổ chức biết;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức khoa học và công nghệ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau: có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
+ Đối với chấm dứt hoạt động chi nhánh:
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
- Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh (do cơ quan Quản lý thuế ban hành).
- Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu của chi nhánh.
- Quyết định của tổ chức khoa học và công nghệ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
- Quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
Đối với chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
- Quyết định của tổ chức khoa học và công nghệ về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện).
+ Đối với chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Tải về
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh
Tải về
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-261585-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23