Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-272064-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Phát triển kinh tế;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Phát triển kinh tế và trao giấy biên nhận: 1/2 ngày.
Bước 2: Lãnh đạo Sở chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý;
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và ban hành giấy xác nhận chấm dứt hoạt động; đồng thời chuyển ngay giấy xác nhận chấm dứt hoạt động cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 02 ngày;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Phát triển kinh tế giao trả kết quả cho người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền: 1/2 ngày.
Bước 5: Người đăng ký đem giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Phát triển kinh tế.
- Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh và thông báo cho người đăng ký biết;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau:
- Tên của hợp tác xã được đặt theo đúng quy định của pháp luật.
- Trụ sở hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu quy định).
Danh sách thành viên (theo mẫu quy định).
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (hoặc tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hợp tác xã (theo mẫu quy định).
Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu quy định).
Điều lệ hợp tác xã.
Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia hoặc tách Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp hợp tác xã.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hợp tác xã
Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu giấy phép tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (hoặc tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hợp tác xã (Phụ lục I-4).
Tải về
Danh sách thành viên hợp tác xã (Phụ lục I-3).
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (Phụ lục I-1).
Tải về
Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục I-2).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Chưa quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chia hoặc tách Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp hợp tác xã - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-272064-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33