Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-282289-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Nộp hồ sơ qua bưu điện (đối với các giấy tờ yêu cầu bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu thì đề nghị cung cấp bản sao có chứng thực);
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Khoa học: 01 ngày làm việc.
Bước 2: Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở ký giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 13 ngày làm việc.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc.
Bước 4: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi bổ sung (thời hạn trả, sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ);
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo Mẫu 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.
Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ (bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm, các văn bằng đào tạo; lý lịch khoa học theo Mẫu 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành có thể thay thế điều lệ của tổ chức; Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập theo Mẫu 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật theo Mẫu 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
* Riêng với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, ngoài các thành phần hồ sơ như trên, phải có thêm:
- Ngoài danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phải có thêm các tài liệu sau:
+ Nhân lực chính thức:
* Đơn đề nghị được làm việc chính thức theo Mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu các văn bằng đào tạo.
* Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hoá lãnh sự.
+ Nhân lực kiêm nhiệm:
* Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm theo Mẫu 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu các văn bằng đào tạo.
* Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cưtrú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc chính thức; trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hoá lãnh sự.
* Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật tổ chức khoa học và công nghệ (biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ tỉ lệ góp vốn, tổng số vốn; cam kết góp vốn (nếu có); giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.
- Hồ sơ chứng minh trụ sở chính phải có một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật;
Tải về
Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ.
Tải về
Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ.
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Tải về
Đơn đề nghị được làm việc chính thức.
Tải về
Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm.
Tải về
Lý lịch khoa học.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 300.000 đồng/1 lần;
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ 2.000.000 đồng/1 lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
38