Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS115
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp
Thời hạn giải quyết: Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm (thời gian 30 ngày làm việc):
+ Chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ xác định ranh giới, diện tích, trạng thái, giá trị khu rừng.
+ Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương việc tổ chức đã nộp hồ sơ xin giao rừng, địa điểm khu rừng xin giao và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội.
+ Chủ trì thẩm định hồ sơ giao rừng do đơn vị tư vấn lập và các điều kiện về giao rừng; tính khả thi của dự án đầu tư khu rừng của tổ chức.
+ Lâp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng rừng trong trường hợp tổ chức, được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng theo phương thức đấu giá.
+ Gửi hồ sơ liên của khu rừng đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có)
+ Lập hồ sơ giao rừng cho tổ chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh (thời gian 5 ngày làm việc):
+ Xem xét và ký quyết định giao rừng cho tổ chức
+ Chỉ đạo và tổ chức việc đấu thầu tiền sử dụng rừng trong trường hợp phải đấu thầu
+ Chuyển quyết định cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
+ Thông báo cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
+ Chủ trì và phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bàn giao rừng cho tổ chức có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng chức năng, các chủ rừng liền kề; lập biên bản bàn giao rừng với tổ chức (Phụ lục 5 Thông tư số 38/2007/TT-BNN)
+ Sau khi nhận rừng tại thực địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức có trách nhiệm đóng cột mốc khu rừng được giao có sự chứng kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ rừng có chung ranh giới (Phụ lục 6 Thông tư số 38/2007/TT-BNN)
Trong quá trình thực hiện các bước công việc trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu tổ chức không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc tổ chức đó không được giao rừng. Thời gian thực hiện bước này là 3 ngày làm việc (kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ tài chính của tổ chức)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính;Biên bản bàn giao rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp
Bước 2: Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và gửi kết quả về cho Chi cục Lâm nghiệp
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp
Đơn xin giao rừng (Phụ lục 3 Thông tư số 38/2007/TT-BNN)
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)
Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Dự án đầu tư khu rừng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao rừng
Tải về
Đơn xin giao rừng dành cho cộng đồng dân cư thôn
Tải về
Đơn xin giao rừng dành cho tổ chức
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao rừng đối với tổ chức - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS115
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28