Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS146
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân ở địa phương nhập khẩu văn hoá phẩm:
a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân
b) Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương
c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý Nhà nước về nội dung văn hoá phẩm nhập khẩu
d) Văn hoá phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam
đ) Do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép.
Phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn; chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá thẩm tra hồ sơ tham mưu lãnh đạo Sở xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian phải có văn bản nói rõ lý do, thời gian kéo dài tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
(Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩn có thời gian trong 30 ngày)
Bước 4: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Văn bản đề nghị cấp giấy phép ghi rõ loại văn hoá phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng và phạm vi sử dụng (theo mẫu)
Văn bản đề nghị của người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh nhập khẩu văn hoá
Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hoá phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm (Mẫu 20 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 20.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu Theo Phần I Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương: a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân; b) Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương; c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hoá phẩm nhập khẩu; d) Văn hoá phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam; đ) Do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS146
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
30