Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS269
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản, Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận một cửa
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
Bước 2: Phòng Tổng hợp thẩm định, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Hồ sơ đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá:
- Tờ trình của Sở Tài chính
- Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm
- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương bán đấu giá thửa đất
- Bản sao trích lục bản đồ vị trí đất của thửa đất đấu giá
- Biên bản của Hội đồng xác định giá khởi điểm để đấu giá
Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bán đấu giá:
- Tờ trình của Thường trực Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (Sở Tài chính) hoặc của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá
- Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá
- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương bán đấu giá thửa đất
- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm
Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả đấu giá:
- Tờ trình của Sở Tài chính
- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá
- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương bán đấu giá thửa đất
- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm
- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt phương án đấu giá
- Biên bản đấu giá
- Các văn bản chứng minh đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
- Bản sao hồ sơ của các đơn vị tham gia đấu giá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS269
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Bất động sản, Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21