Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS270
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận một cửa
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
Bước 2: Phòng Tổng hợp thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 03 ngày
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu (cơ quan thẩm định)
Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền
Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có)
Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá; của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc tối thiểu 03 báo giá
Dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kế hoạch đấu thầu
Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS270
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22