Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS478
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định và quản lý chất lượng công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý giao thông;
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận;
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm tra: trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ trình thẩm tra và có văn bản một lần đến Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định).
- Trường hợp Sở Giao thông vận tải không trực tiếp thẩm tra: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ trình thẩm tra và có văn bản một lần đến chủ đầu tư để chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hoặc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định).
- Thời gian bắt đầu thẩm tra thiết kế được tính từ ngày cơ quan thẩm tra nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian thẩm tra không quá 30 ngày làm việc.
- Đối với công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: thời gian thẩm tra không quá 20 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản ý kiến;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a.1) Trường hợp Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm tra TKXD:
Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình thẩm tra TKXD đến Sở Giao thông vận tải tại Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn;
a.2)Trường hợp Sở Giao thông vận tải chỉ định tổ chức tư vấn thẩm tra TKXD:
Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình thẩm tra TKXD đến Sở Giao thông vận tải.
Bước 2: a.1) Trường hợp Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm tra TKXD:
Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ và có văn bản hướng dẫn về thành phần hồ sơ đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định).
a.2)Trường hợp Sở Giao thông vận tải chỉ định tổ chức tư vấn thẩm tra TKXD:
Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ và có văn bản hướng dẫn về thành phần hồ sơ đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tư vấn thẩm tra TKXD (được lựa chọn trong danh sách công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng).
Lưu ý: Sở Giao thông vận tải chỉ hướng dẫn một lần và lưu giữ bộ hồ sơ đã nộp để đối chứng.
Bước 3: a.1) Trường hợp Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm tra TKXD:
Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình thẩm tra TKXD (đã được bổ sung, hoàn thiện - nếu có) đến Sở Giao thông vận tải để Sở thẩm tra và ban hành kết quả thẩm tra TKXD (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD).
a.2)Trường hợp Sở Giao thông vận tải chỉ định tổ chức tư vấn thẩm tra TKXD:
Chủ đầu tư ký hợp đồng với tổ chức tư vấn thẩm tra được Sở Giao thông vận tải chỉ định.
Bước 4: a.1) Trường hợp Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm tra TKXD:
Đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra”
Trường hợp kết quả thẩm tra TKXD có kết luận đủ điều kiện để xem xét phê duyệt TKXD: Sở Giao thông vận tải sẽ đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” theo mẫu quy định, vào bộ bản vẽ TKKT hoặc TKBVTC và dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là hồ sơ TKXD).
Trường hợp kết quả thẩm tra TKXD có kết luận chưa đủ điều kiện để xem xét phê duyệt TKXD: Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn TKXD có trách nhiệm lập lại hồ sơ TKXD theo đúng quy định và theo ý kiến thẩm tra của Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải lưu giữ bộ hồ sơ đã nộp để đối chứng).
Lưu ý: khi TKXD đủ điều kiện để phê duyệt, chủ đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ TKXD đến Sở Giao thông vận tải để Sở đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” và gửi lại chủ đầu tư 01 bộ, Sở Giao thông vận tải lưu trữ 01 bộ để quản lý; đồng thời chủ đầu tư nộp thêm 01 file (thuyết minh, dự toán, bản vẽ).
a.2)Trường hợp Sở Giao thông vận tải chỉ định tổ chức tư vấn thẩm tra TKXD:
Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình thẩm tra TKXD (đã được bổ sung, hoàn thiện - nếu có) và Kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD) kèm hồ sơ TKXD đã được tổ chức tư vấn đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” đến Sở Giao thông vận tải.
Bước 5: a.2)Trường hợp Sở Giao thông vận tải chỉ định tổ chức tư vấn thẩm tra TKXD:
Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp nội dung kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn và ban hành kết quả thẩm tra TKXD chính thức (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD);
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án, chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định;
Tờ trình thẩm tra TKXD Phụ lục 1, Thông tư số 13/2013/TT-BXD. Bản chính.
Các văn bản pháp lý (do cơ quan có thẩm quyền cấp) Bản chính, bản sao hợp lệ.
- Quyết định phê duyệt dự án hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với DAĐT), kèm hồ sơ thiết kế cơ sở.
- Nhiệm vụ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt (đối với BCKTKT)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
Các hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ cho TKXD Bản chính hoặc bản sao có dấu đóng của chủ đầu tư.
Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
Phương án kỹ thuật khảo sát
Báo cáo kết quả khảo sát
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư Bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu KSXD, nhà thầu TKXD (kèm Bảng Thông tin năng lực của nhà thầu KSXD, nhà thầu TKXD; năng lực của chủ nhiệm, chủ trì tại công ty của nhà thầu). Bản sao có thị thực hoặc bản sao có dấu đóng của chủ đầu tư.
Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm KSXD, chủ nhiệm TKXD, các chủ trì TKXD (kèm Bảng khai kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn TKXD). Bản sao có thị thực hoặc bản sao có dấu đóng của chủ đầu tư.
Thuyết minh và các bản vẽ TKXD Bản chính và file
Dự toán xây dựng công trình Bản chính và file
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Kết quả thẩm tra thiết kế công trình.
Tải về
Mẫu dấu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư;
Tải về
Mẫu dấu xác nhận thẩm tra thiết kế của cơ quan, tổ chức thực hiện thẩm tra
Tải về
Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Mức phí thẩm tra Thiết kế xây dựng của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Chủ đầu tư nộp phí thẩm tra Thiết kế xây dựng cho Sở Giao thông vận tải trước khi nhận kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Sở Giao thông vận tải thực hiện thu phí này khi có quy định của Bộ Tài chính);
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24