Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS482
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối công bố tuyến đưa vào khai thác, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố tuyến;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị công bố tuyến tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, viết giấy hẹn
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.
Bước 3: Đơn vị kinh doanh nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tuyến (áp dụng sau khi quy hoạch mạng lưới tuyến được công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT).
- Bảo đảm tiêu chí thiết lập tuyến theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT và không trùng với các tuyến đã công bố.
- Văn bản chấp thuận mở tuyến;
Giấy đề nghị công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT
Báo cáo kết quả khai thác thử tuyến vận tải hành khách cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT (chỉ áp dụng đối với các tuyến được công bố trước khi có quy hoạch mạng lưới tuyến);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả khai thác thử tuyến vận tải hành khách cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT (chỉ áp dụng đối với các tuyến được công bố trước khi có quy hoạch mạng lưới tuyến);
Tải về
Giấy đề nghị công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20