Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS50
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp cấp mới GCN)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính)
- Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản thì lập phiếu chuyển thông tin, ghi ý kiến cần xác minh gửi Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố để xác nhận về quyền sở hữu tài sản: thời gian cộng thêm 05 ngày làm việc
- Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất (đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính) được cộng thêm 07 ngày làm việc; trường hợp khu đất đề nghị được cấp giấy từ 15 - 20 ha thì được cộng thêm 20 ngày để đo đạc; trường hợp khu đất đề nghị được được cấp giấy lớn hơn 20 ha thời gian đo đạc tính theo phương án được duyệt
- Trường hợp qua rà soát có biến động về diện tích mà phải ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thì thời gian được cộng thêm 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc VPĐKQSDĐ) tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và tài sản là nhà ở hoặc công trình xây dựng của tổ chức xin cấp GCN, thực hiện việc trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất; xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy; in giấy chứng nhận, lập tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi kèm hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai: 17 ngày
Bước 3: Phòng Quản lý đất đai thẩm tra hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký GCN: 03 ngày
Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính: 01 ngày
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc VPĐKQSDĐ) vào sổ theo dõi, giao kết quả cho tổ chức: 01 ngày
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Điều 36 của Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 49 Luật Đất đai, cụ thể:
“1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn
2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ. tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất
5. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành
6. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất
7. Người sử dụng đất quy định tại các Điều 90, 91 và 92 của Luật này
8. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở
9. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.”
Đối với tài sản là nhà ở thì phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, cụ thể:
“a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì phải có một trong những giấy tờ về dự án nhà ở để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.”
Đối với tài sản là công trình xây dựng thì phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, cụ thể:
“a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình
b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật
c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng.”
Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp đã có Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật hiện hành)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện về nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp GCN 100.000 đồng/giấy.
Phí cấp mới GCN + Khó khăn 1: 570.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 640.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 690.000 đồng/giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS50
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22