Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS513
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản trực tiếp tại Ban Tôn giáo vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nước ngoài có nhu cầu tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
Bước 2: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
Bước 3: - Bộ phận tiếp nhận vào sổ, trình lãnh đạo Ban: 01 ngày.
- Chuyển Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ và trao đổi với các ngành và địa phương và Ban Tôn giáo Chính phủ: 14 ngày.
- Phòng Nghiệp vụ tham mưu Trưởng Ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.
- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: 07 ngày.
- Phòng Nghiệp vụ tham mưu Trưởng Ban phát hành thông báo đến tổ chức tôn giáo: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.
* Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan;
Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt (theo Phụ lục B35 kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV).
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện.
Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam (Mẫu B35, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3năm 2013);
Tải về

0
30