Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS530
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Việc bầu tổ trưởng tổ hoà giải được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai
Thời hạn giải quyết: Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hoà giải.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hoà giải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hoà giải:
Cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hoà giải do Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì và được thực hiện như sau:
+ Hoà giải viên tham dự cuộc họp thống nhất danh sách những người được giới thiệu bầu làm tổ trưởng tổ hoà giải, lựa chọn hình thức bầu, thống nhất danh sách Tổ kiểm phiếu trong trường hợp bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
+ Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hoà giải bằng hình thức biểu quyết công khai thì Trưởng ban công tác Mặt trận đếm số người biểu quyết, lập biên bản về kết quả biểu quyết (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN).
+ Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hoà giải bằng hình thức bỏ phiếu kín thì Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ phát phiếu, phổ biến quy chế bỏ phiếu, thu nhận phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu; lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN).
Bước 2: Đề nghị và xem xét, công nhận tổ trưởng tổ hoà giải:
+ Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hoà giải phải đạt trên 50% số hoà giải viên của tổ hoà giải đồng ý và là người có số phiếu bầu cao nhất.
+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hoà giải, Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hoà giải (Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN) kèm theo biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hoà giải, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hoà giải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc bầu tổ trưởng tổ hoà giải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Thành lập tổ hoà giải mới.
- Tổ trưởng tổ hoà giải thôi làm hoà giải viên, thôi làm tổ trưởng tổ hoà giải hoặc không thể tiếp tục làm tổ trưởng tổ hoà giải.
- Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hoà giải phải đạt trên 50% số hoà giải viên của tổ hoà giải đồng ý và là người có số phiếu bầu cao nhất
Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hoà giải.
Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hoà giải.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản kiểm phiếu
Tải về
Biên bản về kết quả biểu quyết
Tải về
Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hoà giải
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bầu tổ trưởng tổ hoà giải (cấp xã) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS530
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
171