Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS671
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp dự án phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian xử lý thủ tục hành chính tại Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ cho Văn phòng Phát triển Kinh tế.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển Kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (đối với các cơ quan của tỉnh) kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Văn phòng Phát triển Kinh tế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi Văn phòng Phát triển Kinh tế.
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Văn phòng Phát triển Kinh tế lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: 02 ngày làm việc.
Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Bước 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Phát triển Kinh tế trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 04 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Tải về
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng đối với trường hợp có điều chỉnh chủ trương đầu tư)
Tải về

0
44