Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS673
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.
- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển Kinh tế tham mưu lập báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi nhà đầu tư) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành:
- Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Văn phòng Phát triển Kinh tế.
- Bước 2: Văn phòng Phát triển Kinh tế lập báo cáo thẩm định, xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư để tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: * Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:
- Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Văn phòng Phát triển Kinh tế.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển Kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư.
- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Văn phòng Phát triển Kinh tế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan có ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi Văn phòng Phát triển Kinh tế.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan, Văn phòng Phát triển Kinh tế lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư, tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư (nếu có): 02 ngày làm việc.
- Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Bước 7:
+ Đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.
+ Đối với dự án được cấp giấy chứng nhận đăng kư đầu tư: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và chuyển cho Văn phòng Phát triển Kinh tế trả kết quả cho nhà đầu tư ngay trong ngày làm việc
Bước 3: * Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ cho Văn phòng Phát triển Kinh tế.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển Kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan Nhà nước có liên quan về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư.
- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (đối với các cơ quan của tỉnh) kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Văn phòng Phát triển Kinh tế, các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi Văn phòng Phát triển Kinh tế.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Văn phòng Phát triển Kinh tế lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư, tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.
- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án: 02 ngày làm việc.
- Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Bước 7:
+ Đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.
+ Đối với dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, và chuyển cho Văn phòng Phát triển Kinh tế trả kết quả cho nhà đầu tư ngay trong ngày làm việc.
Bước 4: * Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư.
Bước 5: * Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư.
Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;
b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.
Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).
Bản sao hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính được kiểm toán 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tại thời điểm nhận chuyển nhượng, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước), hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với: (i) dự án đầu tư hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; (ii) dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành. 04 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. 08 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
28