Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137043-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp về Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, tổng hợp lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả
Bước 3: Đến hẹn Sở Kế hoạch và Đầu tư mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận kết quả trả cho tổ chức
- Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư;
- Quyết định đầu tư và các tài liệu là cơ sở để quyết định đầu tư; đối với các công việc chuẩn bị dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án;
- Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA;
- Thiết kế, dự toán, tổng dự toán được duyệt (nếu có);
- Nguồn vốn cho dự án;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137043-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27