Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-142129-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình kèm danh sách đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nộp hồ sơ về phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì tiếp nhận; nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ được tiếp nhận, phòng Người có công phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Phú Thọ thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh tờ trình kèm danh sách gửi Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét.
Bước 4: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH;
Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH;
Tờ trình kèm theo danh sách - Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của UBNF cấp xã.
Tờ trình kèm danh sách - Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của UBND cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-142129-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32