Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-143149-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà nước (Hội đồng Quốc gia)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày Hội đồng tỉnh gửi lên Hội đồng Quốc gia
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng cấp cơ sở lập hồ Hồ sơ Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú gửi lên Hội đồng cấp tỉnh theo quy định
Bước 2: Hội đồng cấp tỉnh:
- Lập danh sách và hồ sơ:
+ Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp dưới, kiểm tra và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng. Người có đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng là người có đủ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên và có số phiếu tán thành đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên của mỗi cấp;
+ Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước;
- Họp Hội đồng để sơ duyệt:
+ Họp Hội đồng để đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét, so sánh, trao đổi thành tích, công lao của từng nhà giáo trong danh sách;
+ Họp Hội đồng để bỏ phiếu sơ duyệt;
- Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận;
+ Hội đồng cấp tỉnh công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện bằng công văn thông báo lấy ý kiến;
- Họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành:
+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt, kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng họp để xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh sách đã bỏ phiếu sơ duyệt hoặc đã được Hội đồng ấn định đưa vào danh sách những nhà giáo đã đạt số phiếu nhất định khi sơ duyệt;
Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng (theo quyết định thành lập) trở lên mới được đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên;
+ Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, hồ sơ của Hội đồng đề nghị lên Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà nước (Hội đồng Quốc gia) xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.
Bước 3: Hội đồng Quốc gia xét và quyết định tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú
Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (2 bộ):
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
- Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân được quy định tại mục 1 phụ lục kèm theo thông tư này.
Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2 bộ):
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng.
Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú được quy định tại mục 2 phụ lục kèm theo thông tư này.
Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên (2 bộ):
- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú;
- Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được quy định tại mục 3 phụ lục kèm theo thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạoHướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Đối với: giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, doanh nghiệp)
Tải về
Bản kê khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới giáo trình, công trình nckh đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Đối với: Cao đẳng, Đại học)
Tải về
Bản kê khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
Tải về
Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
Tải về
Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
Tải về
Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới công trình nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, nhà nước đánh giá, xếp hạng, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-143149-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30