Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-151099-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định xác nhận bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Viết giấy tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả giao cho công dân.
- Nhận giấy hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyết định thành lập của cơ quan NN có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoaatj động đo đạc và bản đồ đối với đơn vi sự nghiệp; có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành ngheef đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế.
- Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quynđịnh trong định mức kinh tế- kỹ thuật cong tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.
- Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo pù hợp với nội dung đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3(ba) năm.
- Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.
+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoaifn tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là DN đầu tư nước ngoài), ngoài những hồ sơ nêu trên phải có Giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp.
- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 01.
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2; bản sao Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế.
- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 01
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-151099-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
40