Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-259728-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: số 2187, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: 0210 3843 222
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước ít nhất là 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức, các cơ quan, tổ chức nước ngoài có văn bản kèm theo kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo trình Sở Ngoại vụ phê duyệt.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức để bổ sung hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định.
Bước 3: *. Đối với cơ quan, tổ chức trong nước:
- Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức, các cơ quan, tổ chức trong nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có Tờ trình về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức trình Sở Ngoại vụ phê duyệt.
- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ và trình Giám đốc Sở quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với những trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Ngoại vụ trả lại hồ sơ và có văn bản hướng dẫn cụ thể.
Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có văn bản xin ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan và cơ quan chủ quản (nếu là đơn vị trực thuộc, thành viên) về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Cơ quan được cho ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận văn bản.
*. Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:
- Trước ít nhất là 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức, các cơ quan, tổ chức nước ngoài có văn bản kèm theo kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo trình Sở Ngoại vụ phê duyệt.
- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ và trình Giám đốc Sở quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với những trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Ngoại vụ trả lại hồ sơ và có văn bản hướng dẫn cụ thể.
Đối với những trường hợp cần phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Ngoại vụ sẽ có văn bản lấy ý kiến. Cơ quan được cho ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.
Bước 4: Tổ chức mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong gian gian 15 ngày sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, các cơ quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có trách nhiệm gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo về Sở Ngoại vụ
* Đối với cơ quan, tổ chức trong nước: Thành phần hồ sơ gồm có:
- Tờ trình của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
- Đề án hoặc kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cần nêu rõ:
+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;
+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);
+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;
+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
+ Nguồn kinh phí;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (cơ quan chuyên môn, cơ quan tài trợ, cơ quan đồng tổ chức, cơ quan phối hợp);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp);
- Các tài liệu liên quan (danh sách đại biểu; bài phát biểu, tài liệu tham khảo, tờ rơi…);
- Bản sao hộ chiếu và bản sơ lược tiểu sử của người nước ngoài tham gia tổ chức.
* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài: Thành phần hồ sơ gồm có:
- Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (theo Phụ lục 1);
- Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cần nêu rõ:
+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;
+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);
+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;
+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam, cơ quan tài trợ (nếu có);
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan chuyên môn, cơ quan tài trợ, cơ quan đồng tổ chức, phối hợp tổ chức);
- Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện /Văn phòng dự án/ Giấy phép hoạt động của tổ chức tại Việt Nam/ Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, tổ chức PCPNN);
- Các tài liệu liên quan (danh sách đại biểu, bài phát biểu, tài liệu tham khảo, tờ rơi,…);
- Bản sao hộ chiếu và bản sơ lược tiểu sử của người nước ngoài tham gia tổ chức.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-259728-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38