Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS176
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Thời hạn giải quyết: 34 ngày làm việc (Dự án phức tạp không quá 49 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa liên thông” - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa liên thông chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Bảo vệ Môi trường kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu tổ chức hoàn lại hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc (đối với hồ sơ phức tạp không quá 45 ngày làm việc): Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo ý kiến của Hội đồng thẩm định).
Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt và trả kết quả cho Bộ phận một cửa liên thông.
Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu);
Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu)
Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).
* Đối với Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường ngoài thành phần hồ sơ nêu tại Mục 1, 2, 3 phải kèm theo một trong các loại giấy tờ sau:
- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.
* Đối với trường hợp Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau đây:
- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Ngoài thành phần hồ sơ nêu tại Mục 1, 2, 3 phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo cơ chế ‘‘Một cửa liên thông’’ quy định tại Quyêt định 03/2013/QĐ-UBND - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS176
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36