Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS184
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
Thời hạn giải quyết: Không quá 175 ngày. Trong đó :
- Sở Tài nguyên và Môi trường 160 ngày;
- Ủy ban nhân dân tỉnh 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ,
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ báo cáo trữ lượng khoáng sản thực hiện như sau:
+ Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu báo cáo; kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu lõi khoan, hào, giếng trong trường hợp xét thấy cần thiết.
+ Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày kết thúc công việc nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi báo cáo kết quả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu để lấy ý kiến góp ý về các nội dung có liên quan trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Thời gian trả lời của chuyên gia không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến góp ý về các nội dung có liên quan trong báo cáo thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, lập Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh.
Bước 5: Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, kèm theo ý kiến nhận xét bằng văn bản của các chuyên gia.
Thời gian tổ chức, cá nhân đang hoàn chỉnh báo cáo trữ lượng khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.
+ Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành nội dung công việc đã bổ sung, hoàn chỉnh của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật hoặc UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. (thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường 10 ngày, UBND tỉnh 10)
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp của Hội đồng tư vấn kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên bản họp Hội đồng.
Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng bổ sung, hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.
+ Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn chỉnh của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.
Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản - mẫu số 14, Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Bản sao đề án thăm dò khoáng sản.
Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công;
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mẫu số 33 kèm theo các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan và bản số hóa - theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổng chi phí thăm dò địa chất đến 200.000.000 đồng 4 triệu đồng.
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 01 tỷ đến 10 tỷ đồng 10 triệu cộng với 0,5% của phần vượt trên 01 tỷ đồng
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng 55 triệu cộng với 0,3% của phần vượt trên 10 tỷ đồng
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 20 tỷ đồng 85 triệu cộng với 0,2% của phần vượt trên 20 tỷ đồng
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 200 triệu đến 500 triệu đồng 2%.
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 500 triệu đến 01 tỷ đồng 1%
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS184
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41