Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS193
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Thời hạn giải quyết: - Thủ tục thu hồi, giao đất: Không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thủ tục giao đất tại thực địa: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thủ tục ký Hợp đồng thuê đất: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận: Không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ - Sở Kế hoạch và Đầu tư, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 3: Trong ngày làm việc, Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 4: Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, Sở Tài nguyên – Môi trường hoàn thành việc thẩm định, lập Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh (đối với thủ tục thu hồi và giao đất).
Bước 5: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định giao đất, cho thuê đất.
Sau khi tổ chức thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính, trong thời gian không quá ba (03) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất tại thực địa. Sau khi giao đất tại thực địa, trong thời gian không quá ba (03) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất với tổ chức.
Sau khi giao đất tại thực địa và ký Hợp đồng thuê đất, trong thời gian không quá năm (05) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong thời gian không quá một (01) ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường vào sổ theo dõi và chuyển bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ để trả cho nhà đầu tư.
Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sau khi có văn bản giới thiệu địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định.
Đơn xin giao đất hoặc đơn xin thuê đất (theo mẫu);
Quyết định của UBND cấp huyện về thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (bản sao có chứng thực, nếu có);
Dự án đầu tư và quyết định duyệt dự án đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư có chứng thực; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.
Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, gốm sứ thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật, kèm theo bản đồ cấp phép khai thác khoáng sản.
Trường hợp xin giao đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp dự án đầu tư nhưng phải nộp trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết BVMT kèm theo bản cam kết bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực) theo quy định của Luật Môi trường
Bản vẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính khu đất (5 bộ), có xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện;
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hoặc văn bản thỏa thuận phương án bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất); danh sách chủ sử dụng đất đang sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án (nếu có) bao gồm: Tên, địa chỉ tổ chức sử dụng đất, số tờ bản đồ, số thửa đất, diện tích, loại đất, địa chỉ thửa đất bị thu hồi; Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tiến hành cùng với việc thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tải về
Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 500.000 đồng/giấy chứng nhận
Lệ phí địa chính cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất 500.000 đồng/giấy chứng nhận
Lệ phí địa chính cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) 100.000 đồng/giấy chứng nhận
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh 500.000 đồng/hồ sơ đối với khu vực đô thị; 250.000 đồng/hồ sơ đối với khu vực nông thôn
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế ‘‘Một cửa liên thông’’ quy định tại Quyết định 03/2013/QĐ-UBND - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS193
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31