Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-187840-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan, các địa phương nơi phát sinh khiếu nại
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) theo đúng qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp đơn khiếu nại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc thông qua hệ thống bưu chính. Công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp khiếu nại trực tiếp không có đơn thì cán bộ tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc cán bộ tiếp nhận ghi lại nội dung và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung đã trình bày
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết)
Bước 3: Thụ lý giải quyết khiếu nại
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do
+ Thành lập Tổ xác minh hoặc Đoàn thanh tra để tiến hành xác minh nội dung khiếu nại; Chánh Thanh tra Sở báo cáo kết quả xác minh cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biết
Bước 4: Tổ chức đối thoại
+ Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại phải lập thành biên bản và có chữ ký của những người tham gia.
Bước 5: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại phải gửi cho người khiếu nại hoặc người có quyền, lợi ích liên quan.
+ Đến nhận kết quả giải quyết khiếu nại xuất trình giấy biên nhận
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao to danh mục do Chính phủ quy định
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại
- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp
- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại
- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại
- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng
- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại
- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án
Đơn khiếu nại (phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp)
Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại; chứng cứ cho việc khiếu nại (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại mẫu số 32
Tải về
Giấy ủy quyền mẫu số 41 theo Quyết định số 1131/2008/TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần đầu - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-187840-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27